Privacyverklaring

Inleiding

Alohalomimassages is gevestigd  in Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75097109

Alohalomimassages is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van u ontvangt doordat u deze uit eigen beweging -in het kader van het maken van een afspraak of voorafgaand een massage- verstrekt, omdat u een massage bij Alohalomimassages wenst af te nemen.

Persoonsgegevens

Alohalomimassages verzamelt en verwerkt de navolgende persoonsgegevens:
Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Doeleinden verwerking

Alohalomimassages verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:
– om de behandeling zo goed mogelijk op uw situatie af te kunnen stemmen
– om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven
– om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak
– voor het afhandelen van de betaling
– om u te informeren over de dienstverlening van Alohalomimassages.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die u met Alohalomimassages wilt aangaan. De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens  waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn en beveiliging

Alohalomimassages gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zo zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alohalomimassages houdt deze gegevens nog twee (2) jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd.

Website

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Uw rechten

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen, verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Alohalomimassages.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, laat het ons dan ook even weten. Wij zullen dan in eerste instantie samen met u bespreken en bekijken of wij deze klacht kunnen oplossen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/